Lehkomyslnost 

Lehkomyslnost 

Z pera Cally Torové.

Víra – Letní horko

Víra – Letní horko

Z pera Beteramis Athenodoros.

Spravedlnost

Spravedlnost

Z pera Amandy Wright.