Pomluva

Pomluva

Z pera Cally Torové.

Lenost

Lenost

Z pera Cally Torové.

Naděje

Naděje

Muzikál z pera Cally Torové.

Střídmost

Střídmost

Z pera Cally Torové.

-*-

Hněv

Hněv

Z pera Cally Torové.

-*-

Upřímnost

Upřímnost

Z pera Cally Torové.

Trpělivost 

Trpělivost 

Z pera Cally Torové.

Obžerství

Obžerství

Z pera Cally Torové.

Cudnost 

Cudnost 

Adventní stoslůvka z pera Cally Torové.

Spravedlnost

Spravedlnost

Z pera Cally Torové

Píle 

Píle 

Z pera Cally Torové

Štědrost 

Štědrost 

Z pera Cally Torové

Lehkomyslnost 

Lehkomyslnost 

Z pera Cally Torové.

Láska

Láska

Z pera Cally Torové.

Statečnost

Statečnost

Báseň z pera Cally Torové