Lehkomyslnost

Lehkomyslnost

Z pera Emy Talia.

Zoufalství

Zoufalství

Z pera Emy Talia.

Smilstvo

Smilstvo

Z pera Emy Talia.

Píle

Píle

Z pera Emy Talia.

Láska

Láska

Z pera Emy Talia.

Naděje

Naděje

Z pera Emy Talia.

Cudnost

Cudnost

Z pera Emy Talia.

-*-

Podvod

Podvod

Z pera Emy Talia.

-*-

Lenost

Lenost

Z pera Emy Talia.

-*-

Hněv

Hněv

Z pera Emy Talia.

Obžerství

Obžerství

Z pera Emy Talia.

Závist

Závist

Z pera Emy Talia.

Štědrost

Štědrost

Adventní stoslůvka z pera Emy Talia.

Pýcha

Pýcha

Z pera Emy Talia

Moudrost

Moudrost

Z pera Emy Talia